Kontaktid ja Privaatsuspoliitika

Kopamehed OÜ suhtub andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Kopamehed OÜ kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) mõistes kogub ja töötleb kasutajate ja töötajate isikuandmeid.


1. KES PAKUB TEENUST?


Katusetoodtartus.ee opereerib ja domeeni omanik on Kopamehed OÜ, reg kood: 1418780, aadress Tartumaa, Tartu vald, Soeküla, Siimu, 60526, kontaktisik Henri Võõbus, telefon: +372 56 217 955, e-post: 


2. KELLE ANDMEID ME TÖÖTLEME?


Kopamehed OÜ privaatsuspoliitikat kohaldatakse alljärgnevatele andmesubjekti kategooriatele:

 • Kliendid (potentsiaalsed ja endised);
 • turunduse sihtrühmad (näiteks eraisikud ja ettevõtted);
 • digitaalteenuste kasutajad (veebilehed ja sotsiaalmeedia);
 • töötajad, tööotsijad, esindajad ja teised Kopamehed OÜ heaks töötavad isikud.


3. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD


Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Andmete hulka kuuluvad näiteks: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, tellitud teenuste või ostetud toodete info (nt teenuse koosseis, lisateenused, teenuse aadress jms) ja arveldusinfo (nt arveldusarve nr, viitenumber, arveldusaadress jms) jne.


Töötajate ja tööle kandideerijate andmete hulka kuulub täiendavalt elulookirjelduse info, näiteks: teave hariduse, täiendkoolituste ja töökogemuse kohta ning muu teave kompetentside kohta.


Metaandmed


Võid kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Kopamehed OÜ ainult järgmisi sinu kasutusest tulenevaid metaandmeid:


Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.


Sinu IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame sinu IP-aadressi, eemaldades IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.


Sõnumisisu


Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja päringuvormide sisu, Messangeri ja Skype vestlused ning andmed, mis sisalduvad sinu poolt sõnumile manustatud dokumentides jms.


Kui sa pöördud sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks hinnapakkumuse tegemiseks, tehingu tegemise tõendamiseks, meie teenuste parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus oled edastanud oma soovi konkreetse toote või teenuse vajaduse kohta jagamiseks mitmele teenusepakkujale, täites ära vormi, kus võidakse sul paluda esitada muuhulgas ka oma isikuandmeid.


4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID


Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Kopamehed OÜ juriidiliste kohustuste täitmine, Kopamehed OÜ ja kliendi vahel sõlmitud lepingu teostamine ning Kopamehed OÜ õigustatud huvide elluviimine (näiteks seoses teenuste ja e-keskkondade arendamisega, turundusega potentsiaalsetele klientidele, kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamisega ning kliendirahulolu uuringute läbiviimisega jms) ning teatud juhtudel nõusolek.


Isikuandmete töötlemise eesmärk on Kopamehed OÜ juhtimine, kaasa arvatud turundus, arendus, müük, teenuste ja toodete haldamine ning kolmandatelt osapooltelt või koostööpartneritelt võrdlevate hinnapakkumiste küsimine. Meie seadusjärgsete kohustuste täitmiseks töötleme me isikuandmeid nt. uurimis-, aruandlus- ja säilitamiskohustuste täitmiseks. Lisaks töödeldakse isikuandmeid kliendirahulolu uuringute läbiviimiseks ning statistika tegemiseks.


5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD


Eelkõige töötlevad isikuandmeid Kopamehed OÜ töötajad ja juhtkond. Isikuandmete töötlemine on lubatud ainult nendele töötajatele, kes vajavad andmete kasutamist oma tööülesannete täitmiseks.


Et pakkuda sulle teenuseid, neid parendada ja turunduda, siis võib see nõuda meiepoolset kolmandate osapoolte teenuste või toodete kasutamist (alltöövõtjad, veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad, IT-toe teenuse osutajad jms). Need kolmandad isikud võivad ligipääseda, töödelda ja salvestada sinu isikuandmeid, kuid nad ei või neid kasutada muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks.


Koostööpartneritel:

 • ei ole õigus müüa ega edastada sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele.
 • ei ole õigus saata sulle mittevajaliku infot või spämmi.
 • Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt.

Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis või Euroopa Liidus.

Soovi korral edastame sulle meie lepinguliste partnerite (volitatud töötlejate) täieliku nimekirja.


6. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD


Me säilitame isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui seadus seda nõuab.

Kliendi andmeid säilitatakse 10 aastat peale kõige viimase lepingu lõppemist, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.


Nende inimeste, kes on saanud pakkumise, andmeid säilitatakse kuni 5 aastat peale pakkumise tegemist juhul, kui pakkumisele ei järgnenud lepingu sõlmimist. Kõikide teiste potentsiaalsete klientide andmeid säilitame me maksimaalselt 3 aastat.

Tööle kandideerijate andmeid säilitatakse 2 aastat.


Maksu- ja aruandluskohustusega seotud andmeid säilitatakse 7 aastat peale iga maksuaasta lõppu, tulenevalt seaduse nõudest.

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned automaatsed kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.


7. SINU ÕIGUSED ISIKUANDMETEGA SEOSES


Õigus tutvuda oma andmetega

Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Kopamehed OÜ kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumiseks esita avaldus meie e-postiaadressile. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.


Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta, esitades meile uued andmed.


Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.


Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).


Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile kirjalikult teada. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;
 • ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Õigus andmete ülekandmisele

Võimaldame sul masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.


Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sinu õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • sul on õigus saada isikuandmeid, mille oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul;
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult; selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta

Õigus pöörduda järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie poole.


Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või privaatsusteates toodu vastaselt, on sul alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.


8. POLIITIKA UUENDAMINE


Me võime käesolevat poliitikat aeg-ajalt uuendada. Meie veebilehel käijatele on uuendatud poliitika alati veebilehelt kättesaadav.


9. KÜPSISTE KASUTAMISEST MEIE E-KESKKONNAS


Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutab Kopamehed OÜ veebileht „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eelnevalt nimetatud nelja õigusliku alusega ehk vajame neid nii seadusest tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi, personaalsema ja mugavama teenuse pakkumise kui ka sinu nõusolekul turundamise eesmärgil.


Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga interneti kasutamise kogemust meeldivamaks muuta. Küpsised võimaldavad veebisaitidel pakkuda isikupärastatud teenuseid (näiteks hoida kasutajat sisselogituna, säilitada ostukorvis sinna pandud tooteid või kuvada asjassepuutuvat teavet).


Küpsised võivad olla sinu valikul brauseri seadetes keelatud. Tea, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehe sirvimist või vähendada teatavate veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu.


Küpsiseid on erinevat liiki:

 • Rangelt vajalikud küpsised - need küpsised on tingimata vajalikud, et saaksid veebisaidil ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, näiteks kasutada veebisaidi turvatud alasid. Ilma nende küpsisteta ei saa sa teha soovitud toiminguid, näiteks sooritada ostu.
 • Jõudlusküpsised – need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, milliseid lehekülgi nad kõige rohkem külastavad ja kas nad saavad veebilehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet külastaja isiku kohta. Kogu nende küpsiste kogutav teave koondatakse kokku ja jääb anonüümseks. Seda kasutatakse üksnes veebsaidi töö parandamiseks.
 • Funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada sinu tehtud valikuid (nt nimi, keel ja piirkond) ja pakkuda täiustatud isikupäraseid funktsioone. Nende küpsiste kogutavat teavet saab anonümiseerida ning need ei jälgi sinu sirvimisajalugu teistel veebisaitidel.
 • Siht- või reklaamküpsised – neid küpsiseid kasutatakse reklaamide suunamiseks, mis vastavad rohkem sinule ja sinu huvidele. Neid kasutatakse ka loendamiseks, mitu korda sa reklaami näed, samuti aitavad need mõõta reklaamikampaania tõhusust. Need peavad meeles, et oled veebisaiti külastanud, ning seda teavet jagatakse teiste organisatsioonide, näiteks reklaamijatega. Sageli seostatakse siht- või reklaamiküpsised saidi funktsioonidega, mida muu organisatsioon pakub.

Küpsised, mida meie veebilehed kasutavad:


 • _ga Google Analytics - Jõudlusküpsised
 • _gat Google Analytics - Jõudlusküpsised
 • _gid Google Analytics - Jõudlusküpsised
 • _aw Google Adwords - Siht- või reklaamküpsised
 • _glid Google Adwords Siht- või reklaamküpsised
 • Instapage - Jõudlusküpsised
 • Facebook  - Siht- või reklaamküpsised

Küpsised on kas ajutised (ehk seansi küpsised), mis brauseri sulgemisel automaatselt kustutatakse või püsivad, mida ei kustutata automaatselt ja need säilivad, kuni keegi need tahtlikult kustutab või kuni need aeguvad (vastavalt sellele, kuidas veebisait on küpsise programmeerinud).


Enamik brausereid on automaatselt seadistatud küpsiseid lubama. Saad oma brauseril küpsiste kasutamise ära keelata, ent seejuures tuleb silmas pidada, et nõnda võid ära keelata ka mitmeid veebisaidi õigeks toimimiseks vajalikke funktsioone.

Kui soovid küpsiste kohta lisateavet, vaata www.aboutcookies.org mis sisaldab laiaulatuslikku ja sõltumatu allika esitatud teavet selle kohta, kuidas küpsiseid brauseri sätete abil keelata ning kuidas kustutada juba arvutisse salvestatud küpsiseid. Küpsiste kustutamiseks mobiiltelefonist lugege oma seadme kasutusjuhendit.


 Kõik õigused kaitstud. - Abi +372 56 217 955 - Katusetoottartus.ee - Kinnisvara fotograaf Tartus